NEW FRESH FOODS CO., LTD Fast delivery
 • Thăn Nội Bò Mỹ TENDERLOIN

  1.150.000 VND/Kg

  Product code: NFF060101

 • Thăn Ngoại Bò Mỹ Nguyên Khối STRIPLOIN

  650.000 VND/Kg

  Product code: NFF060119

 • Sườn Non Bò Mỹ Không Xương Nguyên Khối SHORT RIB BONE LESS

  1.150.000 VND/Kg

  Product code: NFF060104

 • Sườn Non Bò Mỹ Không Xương Cắt 8Mm-1Cm SHORT RIB BONE LESS CUT 8mm - 1cm

  1.250.000 VND/Kg

  Product code: NFF060105

 • Sườn Non Bò Mỹ Có Xương Nguyên Khối SHORT RIB BONE IN

  490.000 VND/Kg

  Product code: NFF060103

 • Sườn Non Bò Mỹ Có Xương Cắt Dày 8Mm - 1Cm SHORT RIB BONE IN CUT 8mm

  590.000 VND/Kg

  Product code: NFF060103

 • Gầu Bò Mỹ Nguyên Khối BRISKET

  360.000 VND/Kg

  Product code: NFF060116

 • Gầu Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2-0.3Cm BRISKET SLICED 0.2-0.3 cm

  390.000 VND/Kg

  Product code: NFF060117

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Nguyên Khối SHORT PLATE

  220.000 VND/Kg

  Product code: NFF060113

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2-0.3 Cm SHORT PLATE SLICED 0.2-0.3cm

  275.000 VND/Kg

  Product code: NFF060113

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn SHORT PLATE SLICED 0.2-0.3cm

  125.000 VND/500 gram

  Product code: NFF050310

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Trải SHORT PLATE SLICED 0.2-0.3cm

  280.000 VND/Kg

  Product code: NFF060115

 • Nạc Vai Bò Mỹ Nguyên Khối CHUCK EYE ROLL

  330.000 VND/Kg

  Product code: NFF060107

 • Nạc Vai Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2 - 0.3 Cm CHUCK EYE ROLL SLICED 0.2 - 0.3 cm

  360.000 VND/Kg

  Product code: NFF060107

 • Lõi Vai Bò Mỹ Nguyên Khối TOP BLADE

  360.000 VND/Kg

  Product code: NFF060108

 • Lõi Vai Bò Mỹ Cắt Theo Quy Cách TOP BLADE CUT

  390.000 VND/Kg

  Product code: NFF060109

 • Bắp Hoa Bò Mỹ DIGITAL MUSCLE

  390.000 VND/Kg

  Product code: NFF060120

 • Dẻ Sườn Bò Mỹ Nguyên Khối RIB FINGER

  490.000 VND/Kg

  Product code: NFF060115

 • Thăn Cổ Bò Mỹ Nguyên Khối CHUCK TENDER

  339.000 VND/Kg

  Product code: NFF060111

 • Nạc Cổ Bò Mỹ Nguyên Khối Beef Chuck Roll

  339.000 VND/Kg

  Product code: NFF060110

 • Beef Imported From America

  Beef Imported From America